NOW 2 IN WORDING

Het kabinet verlengt de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden. In de volksmond heet deze verlening NOW 2. Het komt er in essentie op neer dat de bestaande NOW-regeling op een aantal punten wordt aangepast en dat er dus nog een periode de mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor deze financiële ondersteuning. Naar alle waarschijnlijkheid worden de voorwaarden de komende twee weken vastgesteld.

De ondernemer hoeft echter niet te wachten met het voorbereiden op het verzoek. Voor de OR reden hierover nu in gesprek te gaan.  Want voor sommige bedrijven is deze tweede fase net het verschil tussen een faillissement en voortbestaan. Hieronder daarom in het kort de contouren van de regeling. Maar check bij de definitieve vaststelling zeker nog even de punten op de i.

20% omzetverlies
Net als bij de eerste NOW, kan subsidie worden aangevraagd als er minstens 20% omzetverlies geleden is. En ook nu is de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. De meetperiode voor het omzetverlies is dit keer vier aaneengesloten maanden, startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Bedrijven die ook NOW 1 aangevraagd hebben, moeten de nieuwe meetperiode echter laten aansluiten op de oude periode.

Werkbehoud en informeren
Ook moet er een overeenkomst werkbehoud zijn. Dat is een verklaring van een vakbonds- of personeelsvertegenwoordiging. Het zou dus kunnen zijn dat aan de OR gevraagd wordt hierin een rol te spelen. Bovendien moeten de ondernemingsraad of peroneelsvertegenwoordiging worden geïnformeerd over de aanvraag.

Scholingsbeleid
Werkgevers worden opgeroepen hun medewerkers bij- en om te scholen. Er komt een budget beschikbaar dat daarvoor bedoeld is. Hiermee probeert de regering voor te sorteren op baanverlies in de ene sector en bemensen van tekorten in andere sectoren. De aanvrager moet dus scholingsbeleid hebben. Een mooi thema om als OR over mee te denken. Het voorstel hiervoor zal op grond van de WOR ter instemming moeten worden voorgelegd.

Bonus- en dividendbeleid
Hoewel de voorwaarden nog precies geformuleerd worden is al wel bekend gemaakt dat voor bedrijven die een accountantsverklaring nodig hebben een bonus- en dividendbeleid gaat gelden. Dat betekent dat de werkgever moet verklaren dat hij geen dividend of beloning uitkeert aan aandeelhouders en directie en dat de directie geen aandelen koopt, vanaf de datum van aanvraag tot aan de datum van het jaarverslag. Hierbij valt winstdeling onder de noemer van bonus.

Doorbetaling
Een onduidelijke aanvrager moet ook nu 100% van de lonen blijven doorbetalen, hoewel dat nog geen harde vereiste is. Zo is er nog niet bekend wat er gebeurt als er bijvoorbeeld maar 80% wordt doorbetaald. Het UWV kan dan een sanctie opleggen en er is hoe dan ook de lagere vastgestelde subsidie op het einde, wat gedeeltelijke terugbetaling betekent.

Ontslagboete
De veelbesproken ontslagboete is gesneuveld. Maar het uiteindelijke subsidiebedrag zal wel worden gecorrigeerd met die weggevallen loonsom. Mocht er sprake zijn van collectief ontslag (minimaal 20 personen), dan betekent dat een korting van 5% op de subsidie. Die vervalt als er een akkoord ligt met vakbonden over het ontslag of als door aanvrager en vakbonden mediation was gevraagd. Dit betekent dus dat ontslag van werknemers laagdrempeliger wordt, ondanks dat de werkgever NOW ontvangt. Voor ontslag op bedrijfseconomische gronden is nog steeds wel een vergunning van het UWV nodig. Het UWV zal dan zeker ook kijken naar de aangevraagde en ontvangen NOW. Bij collectief ontslag blijft de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing.

Aanvraag NOW 2
De aanvraagperiode loopt van 6 juli tot en met 31 augustus en de aanvraag voor de definitieve subsidievaststelling moet binnen 24 weken na afloop van de gekozen periode gebeuren. Tenzij een accountantsverklaring nodig is, dan gebeurt dit binnen 38 weken. Goed om hierop als OR alert te zijn en tegen die tijd navraag te doen. Als de ondersteuning nodig is om deze periode te overbruggen, dan zou het zacht gezegd jammer zijn als dit verloren gaat door een procedurele fout.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies